Vēl tikai līdz nedēļas beigām -15% VISAM make-up (izņemot komplektus un ceļojumu izmēra produktus). ATLAIDES KODS: SVETKI | 11.03.-24.03.2019.

PIEKRIŠANA KLIENTA SAZIŅAI Lūdzu, sniedziet tos personas datus kurus piekrītat nodot SIA “DOUGLAS LATVIA” apstrādei, lai saņemtu SIA “DOUGLAS LATVIA” norādītos pakalpojumus.
SIA “DOUGLAS LATVIA”, reģ. Nr.40003566973
Juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082
Tālrunis 67 788 100, e-pasts: info@douglas.lv
Datu aizsardzības speciālists – Elīna Freimane, elina.freimane@ska.lv
informācija tiks izmantota klienta identificēšanai veikalā, lai klients varētu izmantot kartes priekšrocības, nelietojot klienta karti

informācija tiks izmantota jaunumu ziņu (newsletter) nosūtīšanai

informācija tiks izmantota sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem nosūtīšanai un aicinājumiem uz pasākumiem

informācija tiks izmantota sezonālo katalogu un VIP ielūgumu nosūtīšanai pa pastu

1. Spiežot PIEKRĪTU apliecinu, ka piekrītu šajā anketā sniegto savu personas datu apstrādei anketā norādītajā apjomā un atbilstoši norādītajiem mērķiem SIA “DOUGLAS LATVIA” klientu lojalitātes programmas ietvaros saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula) un pārējiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Jūsu personas datu apstrādes pamats ir Jūsu šajā anketā sniegtā piekrišana Jūsu personas datu apstrādei, kas ir datu apstrādes pamats atbilstoši Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunktā noteiktajam. Ja kādus personas datus nebūsiet norādījis, tad attiecīgos mārketinga pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami nenorādītie personas dati, SIA “DOUGLAS LATVIA” nebūs Jums iespējams sniegt.

3. Sniegtos personas datus un programmas dalības laikā reģistrēto pirkumu datus apstrādās SIA “DOUGLAS LATVIA” pilnvarotie darbinieki, kā arī SIA “DOUGLAS LATVIA” uzdevumā tās rūpīgi izvēlētie sadarbības partneru pilnvarotie darbinieki mārketinga pakalpojumu sniegšanai klientiem, pamatojoties uz Jūsu šajā anketā sniegto piekrišanu savu datu apstrādei vienam vai vairākiem mērķiem.

4. Jūsu sniegtos personas datus SIA “DOUGLAS LATVIA” apstrādās atbilstoši norādītajiem mērķiem, kā arī klientu datu bāzes uzturēšanai, lai atlasītu un veidotu piemērotākos piedāvājumus, balstoties uz Jūsu sniegto datu apjomu, un Jums piemērotākos piedāvājumus veidojot uz Jūsu veikto pirkumu pamata.

5. SIA” DOUGLAS LATVIA” Jūsu personas datus apstrādās tik ilgi, kamēr būs spēkā Jūsu sniegtā piekrišana. Šajā anketā sniegto piekrišanu Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt pilnībā vai daļā, piemēram, lūdzot izbeigt Jūsu personas datu apstrādi īpašo piedāvājumu vai ikmēneša ziņu sūtīšanai. Šādu atsaukumu varat nosūtīt uz SIA “DOUGLAS LATVIA” e-pastu: info@douglas.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, lai SIA “DOUGLAS LATVIA” būtu iespējams Jūs nepārprotami identificēt, vai arī no sava šajā anketā norādītā e-pasta, kas tiks izmantots kā Jūs identificējošs līdzeklis, norādot savu vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu un klientu kartes numuru, kā arī norādot, kādā apmērā atsaucat piekrišanu. Jums ir tiesības piekrišanas atsaukumu nosūtīt arī pa pastu uz SIA “DOUGLAS LATVIA” juridisko adresi Gunāra Astras ielā 8B, Rīga, LV-1082. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs līdz tās atsaukšanai veiktās Jūsu datu apstrādes tiesiskumu. Jūsu piekrišanas atsaukums pilnībā būs uzskatāms par Jūsu atteikumu dalībai SIA “DOUGLAS LATVIA” klientu lojalitātes programmā.

6. SIA “DOUGLAS LATVIA” nodrošinās personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bez tiesiskā pamata neizpaužot tos trešajām personām.

7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī lūgt SIA “DOUGLAS LATVIA” - piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst vai papildināt Jūsu personas datus, ierobežot datu apstrādi, prasīt pārnest datus citam pārzinim, kā arī Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi un pret automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu. Šādus lūgumus ar pamatojumu nosūtiet uz SIA “DOUGLAS LATVIA” e-pastu: info@douglas.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, lai SIA “DOUGLAS LATVIA” būtu iespējams Jūs nepārprotami identificēt, vai arī no sava šajā anketā norādītā e-pasta, kas tiks izmantots kā Jūs identificējošs līdzeklis. Jums ir tiesības šādu lūgumu nosūtīt arī pa pastu uz SIA “DOUGLAS LATVIA” juridisko adresi Gunāra Astras ielā 8B, Rīga, LV-1082.

8. Domstarpību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.